Przejdź do treści

Info o Fundacji

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” została powołana do istnienia z inicjatywy o. Tomasza Alexiewicza OP i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 października 2001 r.

Trzy lata później (19 listopada 2004 r.) Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Celem powołania Fundacji była m.in. ochrona zdrowia w zakresie: rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz od indoktrynacji psychicznej; niesienia pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin; szerzenia wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii; profilaktyki uzależnień, psychomanipulacji, zachowań agresywnych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych.

Od początku swojego istnienia, Fundacja „Dominik”, w ramach swojej działalności statutowej, niesie również pomoc osobom poszkodowanym przez grupy destrukcyjne i sekty oraz członkom rodzin tych osób. Przez lata współpracowała z siecią Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach organizując szkolenia dla pracowników i wolontariuszy tychże Ośrodków.

Sieć Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach działająca na terenie Polski od 1995 r. na mocy polecenia Kapituły Prowincjalnej z r. 2018 oraz dekretu Prowincjała z dnia 2 października 2019 r. została przekształcona w Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) działające przy klasztorze św. Józefa na warszawskim Służewie jako „instytucja centralna, zajmująca się przede wszystkim działalnością badawczą, ekspercką i edukacyjną”.
Pozostałe, działające do tej pory przy klasztorach, Ośrodki ze względu na brak kadry ze strony Prowincji zostały sukcesywnie zamykane. Świeccy wolontariusze tworzący wcześniej Ośrodki w Krakowie i Gdańsku kontynuują misję pomocową w ramach Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.

Fundację „Dominik” zasila obecnie świecka kadra ekspertów – wieloletnich wolontariuszy Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Stąd też, priorytetowym zaangażowaniem Fundacji „Dominik” stała się działalność informacyjna, prewencyjna, edukacyjna i pomocowa w zakresie problematyki dotyczącej psychomanipulacji oraz destrukcyjnej działalności sekt.

Fundacja „Dominik” współpracuje z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w zakresie informacji, prewencji, edukacji i pomocy dotyczącej psychomanipulacji oraz destrukcyjnej działalności sekt.

Od października 2020 r. Fundacja „Dominik” przejęła opiekę nad Dominikańskimi Ośrodkami Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i sektach w Krakowie i Gdańsku. Ośrodki te działają obecnie w ramach Fundacji „Dominik” jako Punkty Informacji o Psychomanipulacji i Sektach.

Siedzibą Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” jest Gdańsk.
Adres korespondencyjny – ze względu na miejsce zamieszkania i pracy Prezesa Zarządu Fundacji:
Borek Stary 426, 36-020 Tyczyn
mail: fundacja@fundacjadominik.eu

Działalność statutowa Fundacji to m.in.:

  • udzielanie wsparcia osobom dotkniętym problemem sekt i innych grup destrukcyjnych, osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu, seksoholikom, uzależnionym od pracy, zakupów, Internetu oraz członkom ich rodziny
  • edukowanie i udzielanie wsparcia w zakresie komunikacji interpersonalnej, wychowawczej funkcji rodziny, relacji małżeńskich i partnerskich, kształtowania struktury rodziny
  • organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, prelekcji dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych – w tym działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • współpraca z instytutami, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z celami fundacji

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, jako organizacja pożytku publicznego (OPP)
może przyjmować odpisy 1,5% z podatku dochodowego
KRS Fundacji: 0000052291