Przejdź do treści

Polityka prywatności

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.
W podejmowanych przez Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” działaniach kierujemy się szacunkiem dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):
Chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób dla Ciebie przejrzysty. Dlatego dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów, czy listownie, przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, oraz nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami z Klientami do końca działalności Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.

Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych (np. danych osób trzecich, danych dot. dzieci). Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

Zasady przetwarzania danych
Jeśli zgłosiłeś się poprzez formularz kontaktowy lub do projektu przez nas organizowanego, poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych, które zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”, powinniśmy Ci przekazać.

Informujemy, iż na podstawie art. 91 RODO, w działaniach statutowych Kościół katolicki jest wyłączony spod regulacji RODO. Artykuł ten stanowi, że jeżeli w dniu wejścia w życie RODO Kościoły i inne związki wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem, że zostaną dostosowane do wskazanego rozporządzenia. Kościół miał własny system ochrony danych, który obecnie dostosował do RODO. Podstawę tego systemu stanowi Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. oraz Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej Dekret, oraz inne regulacje prawa partykularnego, czyli zazwyczaj prawa diecezjalnego. Jedynie w sferze pozakościelnej prowadzonej przez Kościół, np. gospodarczej, edukacyjno- wychowawczej, kościelne osoby prawne stosują się do powszechnie obowiązujących w naszym kraju przepisów w tym i do RODO.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z zapisami Dekretu, masz prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, pod adresem: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: kiod@episkopat.pl.

Administratorzy Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”, z siedzibą w Jamnej: Jamna 7, 32-842 Paleśnica.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. zapisania Cię, organizacji, umożliwienia Ci uczestnictwa i kontaktu z Tobą w sprawie planowanych przez nas spotkań, wolontariatu, realizacji projektów, wydarzeń;
  2. wyboru praktykantów i stażystów i realizacji praktyk oraz staży;
  3. zapisania Cię na naszego bloga;
  4. współpracy związanej z naszą działalnością;
  5. kontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na kierowane do nas zapytania;
  6. działań promocyjnych i marketingowych związanych z naszą działalnością;
  7. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  8. wysyłania podziękowań za udzielone darowizny.

Podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów, o których mowa w pkt 1. do 4. powyżej, jest nam niezbędne do ich realizacji (art. 6 ust 1 pkt b) RODO).

Twoje dane będą przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 5. do 8. powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Zależy nam bowiem na dobrej komunikacji z Tobą, na propagowaniu naszej działalności, jak i rozwiązywaniu ewentualnych sporów z nią związanych.

Podczas organizacji wydarzeń czy spotkań może zdarzyć się, że będziemy przetwarzać np. Twój wizerunek, umieszczając zdjęcia na naszej stronie internetowej i naszych mediach społecznościowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, pisząc do nas na adres e-mail: jamna@fundacjadominik.eu.

W niektórych przypadkach będziemy zbierać Twoją zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku (art. 6 ust 1 pkt a) RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a ona sama może być w dowolnym momencie cofnięta, pisząc do nas na adres e-mail: jamna@fundacjadominik.eu.

Czas przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania i termin przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

Odbiorcy danych
Przekazujemy Twoje dane współpracownikom DCI takim jak firmy obsługujące płatności, biuro rachunkowe, podmioty obsługujące technicznie wysyłkę newsletterów itp. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Twoje prawa
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych
Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz je zgłosić do odpowiedniego organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych).

Inne istotne informacje dotyczące ochrony prywatności
Podajesz nam swoje dane dobrowolnie przy czym musimy je zebrać w celach, o których mowa w pkt 1. do 4. powyżej. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych oznaczonych w naszych formularzach jako obowiązkowe, nie będziesz mógł zgłosić swojego uczestnictwa. Podanie nieoznaczonych danych jest dobrowolne.

Twoje dane nie będą profilowane i nie będzie wobec Ciebie wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym systemie.

Kontakt z nami
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: jamna@fundacjadominik.eu.