Przejdź do treści

Statut Fundacji

Statut Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”
Tekst jednolity po zmianach przyjętych przez Radę Fundacji w dniu 15 grudnia 2023 r.

 

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Dominik, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

1) Witolda Krzysztofa Błażejowskiego,
2) Lucjana Tadeusza Pyzika,
3) Tomasza Alexiewicza,
4) Marka Łagodzińskiego

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Iwony Okołotowicz w Warszawie przy Alei Solidarności nr 75 za numerem repertorium A nr 526 / 98 z dnia 21 stycznia 1998 r. działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4.

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w formie działalności wydawniczej, świadczenia usług turystycznych i transportowych, w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa państwowego.
4. Do wyżej określonej działalności nieodpłatnej zalicza się:

1) udzielanie wsparcia oraz terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu, sekt i innych grup destrukcyjnych, seksoholików, uzależnionych od pracy, zakupów, internetu oraz członków rodzin tych osób;
2) udzielanie wsparcia oraz terapii indywidualnej osób, których problemy wynikają z ich orientacji seksualnej oraz członków ich rodzin;
3) edukowanie i udzielanie wsparcia w zakresie komunikacji interpersonalnej, wychowawczej funkcji rodziny, relacji małżeńskich i partnerskich, kształtowania struktury rodziny;
4) udzielania wsparcia osobom z trudnościami emocjonalnymi, osobom będącym w kryzysie, osobom mającym trudności z funkcjonowaniem w społeczeństwie;
5) prowadzenie poradnictwa dla narzeczonych, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, terapii par, terapii małżeńskiej i terapii rodzin;
6) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, prelekcji dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych;
7) organizowanie czasu wolnego i uczenie spędzania czasu wolnego dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych;
8) aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych.

5. W przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, działalność wyszczególniona w ust. 4 punkty 1-8 wchodzi w zakres działalności odpłatnej.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”.

 

II. Cele i zasady działania

§ 8.

Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:

1) rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków chemicznych i innych oraz od indoktrynacji psychicznej,
2) niesienia pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,
3) szerzenia wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii,
4) profilaktyki uzależnień, psychomanipulacji, zachowań agresywnych oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych i wychowawczych.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin,
2) współpracę z instytutami, jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z celami fundacji,
3) organizowanie kursów i szkoleń osób zajmujących się sprawami terapii w zakresie uzależnień,
4) propagowanie wiedzy o istocie uzależnień w drodze organizacji spotkań z udziałem terapeutów, przedstawicieli nauki, lekarzy praktyków z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin,
5) działania profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł. (słownie tysiąc złotych).

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 14.

1. Cały dochód Fundacji może być przeznaczony na realizację jej wszystkich celów statutowych.
2. Dochód z działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na tę działalność.
3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyb, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 15.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 2000 USD (słownie: dwa tysiące USD), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 16.

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

 

IV. Organy Fundacji

§ 17.

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

V. Rada Fundacji

§ 18.

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób.
2. Członkowie Rady Fundacji są powoływani do Rady Fundacji przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.
3. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:

1) członkowie innych organów Fundacji ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub z tytułu podległości służbowej,
2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów w każdym czasie. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,
3) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
4) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
5) przekroczenia 75 roku życia,
6) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 19.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,
3) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
4) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
5) opracowywanie programów działania Fundacji,
6) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
7) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
8) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek oraz likwidacji Fundacji,
9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
11) uchwalanie regulaminu działania Zarządu.

§ 20.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wice-przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji – w celu składania wyjaśnień.

§ 22.

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów – poza przypadkami określonymi w § 18 ust. 2 i 3, § 35 oraz § 37, a przy równej ich liczbie – decyduje głos Przewodniczącego. Dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Większości dwóch trzecich głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu.

§ 23.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 24.

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniu Rady Fundacji ma charakter doradczy.

 

VI. Zarząd Fundacji

§ 25

1. Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 7 osób i powołuje go Rada Fundacji.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i w zależności od potrzeb Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:

1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
3) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
4) nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
5) przekroczenia 75 roku życia,
6) nienależytego wypełniania funkcji członka,
7) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 26.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 27.

Zarząd Fundacji:

1) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
2) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
5) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
7) występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

§ 28.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 29.

Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 30.

1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
2. Fundacja może zatrudniać wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określają porozumienia między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa państwowego.

 

VII. Zmiana Statutu

§ 31.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 32.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

§ 33.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się istotnie zmienić cel fundacji.

§ 35.

Decyzje o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 36.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 37.

Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 38.

Fundacja składa Ministrowi Zdrowia corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 39.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

 

tekst statutu Fundacji do pobrania w PDF: zal_01_Statut Fundacji KRS 0000052291